RPOWP 2014-2020 Przedszkole na Medal

Gmina Medyka w okresie od 01.05.2020r. do 30.06.2021r. realizuje projekt pn „Przedszkole na Medal w Gminie Medyka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś IX , Działanie 9.1 „Rozwój edukacji przedszkolnej”.

Projekt jest  przeznaczony jest dla nauczycieli i dzieci  Samorządowego Przedszkola Publicznego w Medyce. Łączna wartość projektu wynosi 176 217,87 zł i jest on finansowany w kwocie  149 785,18 zł  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest wyższy poziom upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla 12 dzieci z Gminy Medyka  oraz objęcie ofertą zajęć dodatkowych 57 dzieci do 30.06.2021r., a także poniesienie kompetencji 4 nauczycielom do 30.11.2020r

Cele szczegółowe:

  1. Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego o 12 w istniejącym przedszkolu do 30.06.2021-organ prowadzący Gmina Medyka
  2. Wzrost umiejętności w zakresie przewidzianym na etapie edukacji przedszkolnej u 12 dzieci do 30.06.2021 poprzez realizację podstawy programowej.

3.Wyrównanie szans edukacyjnych  i rozwojowych dzieci przedszkolnych z Gminie Medyka ze specjalnymi potrzebami  46 dzieci, na podst. indywidualnych potrzeb, poprzez udział w specjalistycznych zajęciach dodatkowych do 30.06.2021r.

  1. Podniesienie jakości wychowania przedszkolnego poprzez podniesienie kompetencji u 4 nauczycieli edukacji przedszkolnej w ramach pedagogiki specjalnej do 30.XI.2020r.

Cel główny projektu wynika z problemów gminy i z RPO WP 2014-2020 oraz jest komplementarny  z celem szczegółowym tj. „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego” dzięki realizacji projektu powstanie 12 nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Medyka. Cel Główny jest spójny z problemem Gminy Medyka, którym jest zbyt mała liczba miejsc przedszkolnych w stosunku do chętnych osób.

W ramach realizacji projektu , Przedszkole na Medal w Gminie Medyka,” są prowadzone następujące zadania:

  1. Adaptacja pomieszczeń
  2. Bieżące funkcjonowanie przedszkola
  3. Organizacja zajęć dodatkowych
  4. Szkolenie nauczycieli

Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej nowo powstałej grupy  w pomoce dydaktyczne, zabawki oraz specjalistyczny sprzęt, dobrany odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Efektem prowadzonego projekt są:

-utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej

-zapewnienie wszystkim dzieciom specjalistycznej opieki poprzez udział w zajęciach dodatkowych

-podniesienie kompetencji nauczycielom

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze

„Przedszkole na medal w gminie Medyka”

W roku szkolnym 2020/2021 w Samorządowym Przedszkolu w Medyce będzie realizowany projekt Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie  nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych u 57 dzieci, a także podniesienie kompetencji u  nauczycieli  w Gminie Medyka do 30.06.2021r

W ramach projektu będą realizowane:

– zajęcia terapii pedagogicznej

– zajęcia artystyczno-teatralne

Zajęcia odbęda się w okresie od września 2020 do czerwca 2021r.

Nabór do projektu odbywa się od 01.07.2020 – 30.08.2020r.

Regulamin naboru i dokumentacja uczestnictwa w Projekcie znajdują się w przedszkolu, oraz do pobrania na stronie internetowej przedszkola i urzędu gminy Medyka.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

załącznik nr 1_Karta-zgloszenia-dziecka

załącznik nr 2_Deklaracja uczestnictwa dziecka

załącznik nr 3_Oświadczenie uczestnika projektu

regulamin uczestnictwa w projekcie

regulamin uczestnictwa w projekcie_wersja kolorowa

załącznik nr 1a_Karta-zgloszenia nauczycieladoc

załącznik nr 2a_Deklaracja uczestnictwa nauczyciela