COVID-19

OŚW.dla rodziców – Oświadczenia

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Samorządowym Przedszkolu w Medyce  w związku z wystąpieniem COVID-19

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Przedszkolu obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Samorządowym Przedszkolu w Medyce   zwanego dalej Przedszkolem lub Placówką, odpowiada Dyrektor Przedszkola zwany dalej Dyrektorem.
 2. W Przedszkolu stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.00.
 4. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 4  (minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza nić 4 m2 na 1 dziecko i opiekuna, powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej – zalecenia GIS).
 5. Do Przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci, rodzice i opiekunowie oraz pracownicy
  z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku Przedszkola każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik Przedszkola.
 6. W Przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie ma obowiązku przebywać w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych Ministra Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.
 7. Środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS zaopatrzeni są wszyscy pracownicy.
 8. Pracownicy mający bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz  obowiązkowo posiadają maseczki lub/i przyłbice, rękawiczki jednorazowe.
 9. Na czas pracy Przedszkola, drzwi wejściowe do budynku Przedszkola są zamykane.
 10. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placówki.
 11. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:
  1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń Przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w Przedszkolu;
  2. Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierający rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;
  3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia
   i dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;
  4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
  5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa
   i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.
 12. Dyrektor:
  1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników Przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
  2. dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
  3. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci
   w Placówce;
  4. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
  5. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
  6. współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  7. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  8. zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę Ci sami opiekunowie;
  9. informuje rodziców o obowiązujących w Przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.
  10. Organizuje działalność Przedszkola zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN.
 1. Każdy pracownik Placówki zobowiązany jest:
 1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
  1. Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  3. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku Placówki stosując ściśle zasady dezynfekcji rąk.
 3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
 4. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
 5. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.
 6. Stosować środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ.
 1. Pracownicy pomocniczy –intendentka,  kucharka, osoba sprzątająca nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz nauczycielami i pomocami nauczyciela.
 1. Pomoce nauczyciela myją i/lub dezynfekują:
 1. Ciągi komunikacyjne – myją oraz dezynfekują odpowiednim płynem.
 2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;
 3. Toalety dla personelu i dzieci – myją i dezynfekują
 4. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;
 5. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
 6. Myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi bawiło się dziecko zanim będzie
  z nich korzystało kolejne dziecko.
 7. Pracują w rękawiczkach. Stosują ściśle zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania.
 8. Wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.
 1. Nauczyciele:
 1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 2. dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 3. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
 4. prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;
 5. dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z innej grupy, np. na placu zabaw;
 6. dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów;
 7. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
 8. podczas organizacji i pobytu na placu zabaw stosują się ściśle do wymogów GIS – odrębnie każda grupa, korzystanie z urządzeń jedynie w przypadku gdy zostały dopuszczone przez dyrektora do użytku.
 9. zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

 1. Dzieci powyżej 4 r.ż. w czasie drogi do i z palcówki noszą maseczkę, w placówce maseczki nie muszą być stosowane.
 2. Rodzic/opiekun prawny dzieci przyprowadzanych do placówki musi mieć zakryty nos
  i usta oraz mieć założone rękawiczki.
 3. Na teren budynku Przedszkola (tylko na teren szatni) wpuszczany jest jeden rodzic
  z dzieckiem/dziećmi. Następnie wpuszczani są gdy poprzedni opuszczą szatnię. Podobnie podczas odbioru dzieci.
 4. Codziennie przed oddaniem dziecka do przedszkola rodzic podaje pracownikowi podpisane oświadczenie związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W przypadku braku oświadczenia dziecko nie jest wpuszczane do Placówki.
 5. Pracownik podczas przejmowania dziecka od rodzica/prawnego opiekuna dokona mierzenia temperatury dziecka, termometrem bezdotykowym.
 6. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do Przedszkola zdezynfekowało ręce,
  a następnie odprowadza do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia.
 7. Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach określonych przez siebie
  w deklaracji, uzgodnionych z dyrektorem.
 8. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem Przedszkola z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 m.
 9. Dziecko nie może wnosić do budynku Przedszkola zabawek ani przedmiotów, które są zbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.
 10. Do placówki przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37.20 C), widoczne osłabienie, ospałość, manifestowanie, złe samopoczucie).
 11. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego, objawów chorobowych
  u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca informuje rodziców o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 12. Dziecko przyprowadzane i odbierane jest wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych.
 13. Po wybraniu dziecka Rodzice wraz z dziećmi nie mogą przebywać na ogrodzie przedszkolnym.

Żywienie

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Pracownicy kuchni:
 1. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 2. Myją ręce:
  1. przed rozpoczęciem pracy,
  2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
  3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
  4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
  5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
  6. po skorzystaniu z toalety,
  7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
  8. po jedzeniu i piciu;
 3. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 4. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
 5. Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać
  w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
 6. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny
  z obowiązującymi przepisami;
 7. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora Przedszkola;
 8. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
 1. Posiłki dla dzieci odbierane są  przy dzwiach sali tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci.
 1. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach/dzieci spożywają posiłki w sali  a po zakończeniu wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
 1. Posiłki dzieciom podają pomoce nauczyciela.

Wyjścia na zewnątrz

 1. Przedszkole nie organizuje wyjść poza teren Przedszkola.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw przy czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora. Pozostałe sprzęty będą otaśmowane.
 3. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie dwie  grupy , przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą oraz jedna grupa na terenie zielonym z tyłu budynku.
 4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dopuszczone do użytku na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane.
 5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W Przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczeni to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (w oraz przed wejściem do pomieszczenia).
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka, Powiatową Stację Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym i informuje o objawach.
 5. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Przedszkolu rodzica/opiekuna dziecka   podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik (nauczyciel, intendent, główny księgowy) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę i rękawiczki.
 9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z Przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku Placówki.
 10. W przypadku wystąpienia u pracownika Przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do Przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w dolnym holu) i wprowadza do stosowania na terenie Placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
 13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu
  w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się
  z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 27 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy Przedszkola oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.

W trosce o zdrowie i zachowanie reżimu sanitarnego
w Samorządowym Przedszkolu w Medyce od 27 maja 2020 r. stosuje się następujące zasady:

 • Rodzic przyprowadzający i odbierający dziecko musi mieć maseczkę ochronną, rękawiczki oraz musi być zdrowy,
 • przy wejściu głównym do przedszkola należy zdezynfekować ręce.
 • w szatni przebywa 1 Rodzic z dzieckiem zachowując dystans 2m. i przebywa możliwie jak najkrócej,
 • rodzic nie przemieszcza się po terenie przedszkola,
 • rodzic codziennie dostarcza do przedszkola oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (do pobrania ze strony internetowej przedszkola),
 • w miarę możliwości przyprowadza i odbiera dziecko jeden Rodzic,
 • dziecko przyprowadzane do przedszkola jest zdrowe bez objawów chorobowych typu: katar, kaszel, wysypka, ból brzucha, gorączka powyżej 37,2º C,
 • dziecko przy wejściu będzie mieć mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym,
 • dziecko nie przynosi zabawek oraz innych przedmiotów, picia i jedzenia oraz słodkości,
 • dziecko jest odprowadzane na salę i przyprowadzane z sali przez Panią pełniącą dyżur w holu  przedszkola,
 • w szatni przedszkola nie zostawiamy fotelików, rowerków itp. rzeczy,
 • zakazuje się przebywania w ogrodzie przedszkolnym po odebraniu dziecka z przedszkola.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 • Dzieci do przedszkola przyprowadzane są w godzinach wskazanych w deklaracji.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 • Rodzice  i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej placówki zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem.
 • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • W celu szybkiej komunikacji placówki z rodzicem dziecka, rodzice muszą być cały czas dostępni pod telefonem.
 • Rodzic, przyprowadzając dziecko do przedszkola, musi codziennie dostarczyć oświadczenie, którego wzór znajduje się na stronie internetowe przedszkola.
 • Wchodząc do przedszkola rodzice przy wejściu dezynfekują dłonie, zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos.
 • Bezpośrednio po wejściu do placówki należy poddać dziecko mierzeniu temperatury.
 • Dziecko do grupy odprowadza i przyprowadza z grupy Pani pełniąca dyżur w holu przedszkola.

PROCEDURA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 • Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej stałej Sali.
 • Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 • W grupie może przebywać do 4 dzieci.
 • Z sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować.
 • Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
 • Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 • Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący min.1,5 m.
 • Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu.
 • Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola, przy zachowaniu maksymalnej odległości, zmianowości grup.
 • Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola.
 • Należy dopilnować regularnego mycia rąk przez dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie z podwórka, po wyjściu z toalety.

WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GIS Z 19 LISTOPADA 2020 R.
https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3—v-aktualizacja