Rekrutacja 2024/2025

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DZIECI
DO  SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA  W MEDYCE
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się w oparciu o :
–   Ustawa Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
–   Regulamin Rekrutacji,
–   Złożone  w  określonym terminie  „Wniosek o przyjęcie”,
–   w miarę wolnych miejsc w przedszkolu  z zachowaniem  obowiązujących kryteriów .

 • Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola  składają                                                                    „DEKLARACJE O KONTYNUACJI”   /do pobrania u nauczycielek/ ze strony Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Medyce
 • Rodzice zapisujący „nowe” dzieci wypełniają dokładnie  i w terminie                                             „WNIOSEK  O PRZYJĘCIE” /do pobrania u dyrektora lub nauczyciela lub Karta-zapisu-dziecka-do-przedszkola-1-2-1
 • Dyrekcja kompletuje dokumenty złożone przez rodziców następnie powołuje Komisję  Rekrutacyjną.
 • Po zakończeniu wszystkich etapów rekrutacji wywiesza listę informacyjną na tablicy ogłoszeń.

Zapisy trwają do 22.03.2024r.

Przyjęcie dzieci do przedszkola odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem Rekrutacji

Jednocześnie informuję rodziców dzieci, które będą kontynuowały edukację przedszkolną, aby wybierali deklarację kontynuacji u wychowawczyń poszczególnych grup.

Informacje szczegółowe o wypełnianiu kart:
    –  Pobraną kartę naboru do Przedszkola wypełniają Rodzice lub Prawni Opiekunowie dziecka.
    –    Informacje dodatkowe (uczulenia, choroby, problemy dziecka)  Rodzice lub Prawni Opiekunowie wpisują do karty (wniosku)
    – Dane zawarte w kartach i ich prawdziwość – potwierdzane są własnoręcznym podpisem Rodziców  lub  Prawnych Opiekunów dziecka.

Pracownicy Przedszkola nie udzielają telefonicznych informacji o przyjęciu dzieci do Przedszkola
(po zakończeniu rekrutacji i wywieszeniu list przyjętych dzieci)
Rodzice są zobowiązani osobiście sprawdzić listę dzieci przyjętych do Przedszkola.

 Przypominamy, że obowiązuje zakaz fotografowania listy dzieci przyjętych do Przedszkola w związku z  ochroną danych osobowych.   
Prosimy o dostosowanie się do naszej prośby.

Postępowanie rekrutacyjne

Szanowni Rodzice!

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnionych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie.
W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 •  wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały Rady Gminy Medyka w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

KALENDARIUM ZAPISÓW