RODO

Klauzula informacyjna RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Samorządowe Przedszkole w Medyce,37-732 Medyka 479A. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono  zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Co to jest RODO? Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.
Przedszkole przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m.in.: zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Przedszkola.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole w Medyce. Przedszkole odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się Inspektorem Danych Osobowych- Daniel Panek- pod numerem telefonu 791790718.
Z Inspektorem ochrony danych mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: daniel.panek@mpls.pl

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Przedszkole w celu:

·         prowadzenia spraw z zakresu:

–         zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki,

–         umożliwienia uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Przedszkola,

–         kształtowania środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów i zadań określonych w ustawie stosownie do warunków Przedszkola i wieku uczniów,

–         sprawowania opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola,

·         organizacji bezpieczeństwa osób i mienia Przedszkola.

 

1.                               Przedszkole nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Przedszkole powierzyło do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym iarchiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Przedszkolu, a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.

 

W związku z przetwarzaniem przez Przedszkole danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

1.                               dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),

2.                               do sprostowania danych (art. 16. RODO),

3.                               do usunięcia danych (art. 17 RODO),

4.                               do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

5.                               do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

6.                               do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

7.                               prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Przedszkole narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe, np. z zakresu prawa oświatowego.

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone na ręce Dyrektora Przedszkola. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Przedszkole ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Przedszkole z tego obowiązku.

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW OSÓB ZAINTERESOWANYCH W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoba Zainteresowana (uczeń, rodzic, opiekun prawny lub inna osoba której dane dotyczą) jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Przedszkole zobowiązane jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Osoba Zainteresowana może zgłosić wniosek do Przedszkola w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

1.Przedszkole rozpatruje wniosek złożony przez Osoby Zainteresowanej lub osobę działającą w jego imieniu:
– w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,

– w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Osoby Zainteresowanej ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Osoby Zainteresowanej listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,

–         w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Osoby Zainteresowanej, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Osoba Zainteresowana listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

2.Osoba Zainteresowana może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Osoby Zainteresowanej powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

3. Osoba Zainteresowana może złożyć wypełniony wniosek w sekretariacie Przedszkola lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przedszkole.medyka@wp.pl

4. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Przedszkole żądania Osoby Zainteresowanej.

5. Osoba Zainteresowana uprawniona jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Przedszkole.

6.W imieniu Przedszkola Inspektor ochrony danych udziela Osobie Zainteresowanej odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Osoby Zainteresowanej.

7.Przedszkole nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

8. Właściwym dla Przedszkola organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: daniel.panek@mpls.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)